ESTUDIESTUDIO


CONTACTECONTACTO


Barcelona Centre Universitari
Centre de promoció dels recursos universitaris de la ciutat de Barcelona
Imatge corporativa, logotip, papereria, manual d’estil
Desenvolupament de la seva aplicació, senyalètica
Barcelona Centre Universitari (BCU)
Barcelona Centre Universitari
Centro de promoción de los recursos universitarios de la ciudad de Barcelona
Imagen corporativa, logotipo, papelería, manual de estilo
Desarrollo de su aplicación, señalética
Barcelona Centre Universitari (BCU)